Strategia editorială - Editura Simetria

Misiunea Editurii Simetria o constituie promovarea excelenţei în domeniul ştiintific umanist al arhitecturii, urbanismului şi artelor prin publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice cu valoare deosebită în domeniu. Editura publică în condiţii de excelenţă editorială, grafică şi de tipar (book design) lucrări originale ale unor autori români sau traduceri care aduc puncte de vedere noi privind dezvoltarea arhitecturii, urbanismului şi artelor, în principal (precum şi alte domenii ale istoriei şi teoriei artei, atunci când este necesar), încurajând actul de arhitectură şi impactul lui asupra socialului şi artelor vizuale. Editura Simetria sprijină tinerii cercetători.

Materialele propuse spre publicare trebuie să se încadreze în temele asumate în misiunea Editurii şi să conţină elemente teoretice şi critice originale şi importante, recunoscute ca fiind valoroase de către cel puţin două personalităţi sau specialişti de marcă din domeniul arhitecturii, membri ai Consiliului ştiinţific editorial.

Fiecare material va fi supus unui dublu proces de evaluare: internă (proces de recenzare realizat de către doi referenţi, membri ai Colegiului ştiinţific editorial) şi externă (proces de recenzare de tip peer review realizat de doi referenţii ştiinţifici, membri ai Consiliului ştiinţific). Doi dintre membrii Colegiului ştiinţific editorial (preşedintele şi un membru al board-ului) sunt şi membri ai Consiliului ştiinţific şi nu se pot implica decât într-o singură etapă de evaluare a unei lucrări academice propuse spre publicare.

Referenţii Editurii Simetria sunt personalităţi ale vieţii ştiinţifice în domeniul arhitecturii, urbanismului şi artelor recunoscute la nivel naţional şi internaţional având titlul ştiinţific de doctor în specialitate sau, în cazuri excepţionale, având calitatea de doctorand sau de specialist cu renume naţional şi internaţional în domeniul arhitecturii şi urbanismului.


Recomandări pentru autori
Autorii vor trimite manuscrisele în limba română, pe suport de hârtie şi în formă electronică (fişiere în WORD / Office 97, Office 2000, Office XP) pe adresa poştală a editurii. Lucrările vor fi însoţite de datele de identificare ale autorului cu care se va purta corespondenţa (tel., adresă de e-mail, adresa poştală) şi un curriculum vitae actualizat.

Lucrările trebuie să aibă un evident caracter de originalitate, autorii fiind răspunzători de conţinutul şi de dreptul de proprietate al informaţiilor publicate.

La elaborarea materialelor propuse spre publicare recomandăm respectarea următoarelor norme coroborate cu normele minimale de redactare cerute de Editura Academiei Române.

Lucrarile se prezintă culese pe calculator cu corp 12 la un rând, cu toate semnele diacritice, listate pe o singură faţă, pe format A4, într-un singur exemplar, însoţite de suportul magnetic respectiv. Se recomandă folosirea soft-ului: WORD; cu fontul implicit Times New Roman, fără modificări sau variante; cu editorul de ecuaţii inclus în program, dacă este cazul.

Imagini, scheme:
– imaginile nu vor fi introduse în document, ci vor fi predate separat editurii, denumite prescurtat Fig. urmate de numărul curent, sub formă de fişiere .jpg sau .tif aferente fiecărei figuri; în text, se va marca locul unde va fi inserată imaginea („intră Fig. x“); imaginile (fotografii de arhivă, planuri, hărţi, miniaturi, desene, fotografii etc.) trebuie să respecte Legea Nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe;
– tabelele şi textele din interiorul schemelor vor fi predate şi într-un document separat, menţionîndu-se schema de care aparţin.
Titlurile şi subtitlurile vor fi scurte, exacte şi definitorii. Fiecare lucrare va fi însoţită de un scurt rezumat. Se recomandă ca rezumatul să fie atât în limba engleză, cât şi în limba română.
Aparatul critic al lucrării va cuprinde doar note de subsol. Numerotarea notelor de subsol se va relua la fiecare capitol. Atunci când este nevoie, alături de notele numerotate cu cifre arabe, se pot insera note marcate cu asteriscuri.
Autorii vor folosi o frazare fluentă, fără foneme supărătoare, respectând regulile gramaticale şi ortografia, ortoepia şi punctuaţia gramaticii limbii române conform normelor actuale ale Academiei Române (de exemplu, scrierea cu â şi „sunt”).
Terminologia ştiinţifică şi simbolistica vor respecta normele standardizate unanim acceptate, iar unităţile de măsura vor fi cele ale Sistemului Internaţional.
Glosarul conţine lista termenilor tehnici, noţiuni ori concepte-cheie care apar pe parcursul lucrării, dar cu care cititorul nu este neapărat familiarizat.
Bibliografia se plasează la sfârşitul cărţii, după index-ul de nume/locuri/termeni sau clădiri. Ordinea de prezentare a titlurilor în bibliografie este următoarea: numele autorului, iniţiala prenumelui, titlul articolului sau cărţii, revista în care apare împreună cu numărul tomului şi al anului curent, editura şi localitatea pentru cărţi, pagina şi anul apariţiei. Site-urile de pe Internet pot deveni surse valabile pentru cercetarea ştiinţifică. La citarea acestora, se va menţiona şi data accesării, deoarece se presupune că un site poate suferi modificări periodice.

 

 

 


Bookmark and Share